بلاگز

هاید پارک پایتخت کشور عزیزمان ایران

آيا پایتخت کشور عزیزمان ایران هم مثل لندن «هايدپارک» خواهد داشت؟ روز گذشته فرماندار پایتخت کشور عزیزمان ایران پيشنهادي براي برگزاري تجمعات ارائه کرده و گ..

ادامه مطلب